Algemene voorwaarden Arbeidsletsel Advocaten

1.1 Arbeidsletsel Advocaten is de handelsnaam van Arbeidsletsel Advocaten B.V., gevestigd te Tilburg, die zich in de uitoefening van de advocatenpraktijk in het bijzonder toelegt op de belangenbehartiging van slachtoffers van arbeidsletsel.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle aan haar verbonden bestuurders, advocaten en juridische- en secretariaatsmedewerkers.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Arbeidsletsel Advocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407  lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Elke aan Arbeidsletsel Advocaten gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.1 De door ons verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden periodiek gedeclareerd overeenkomstig de bij  ons gebruikelijke uurtarieven, berekeningsmethoden en werkwijzen.

4.2 Declaraties zijn veertien dagen na factuurdatum opeisbaar en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling treedt van rechtswege verzuim in en is de opdrachtgever gehouden de wettelijke rente en de kosten van invordering te vergoeden, waaronder een fixum van 15% van de hoofdsom ter zake van interne administratie- en incassokosten.

5.1 Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot onze aansprakelijkheid, zal die, met inachtneming van het bepaalde in 5.3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

5.2 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door ons in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening    gebrachte bedrag, exclusief BTW.
5.3 Onze aansprakelijkheid voor een tekortkoming van een ingeschakelde hulppersoon als bedoeld in 3 is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

6. Op grond van artikel 6:28 tot en met 6:30 Verordening op de Advocatuur is de kantoorklachtenregeling van toepassing. De kantoorklachtenregeling is te raadplegen op www.arbeidsletseladvocaten.nl. Voorts wordt op verzoek een exemplaar kosteloos verzonden.

7. Op de tussen Arbeidsletsel Advocaten en haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Onverminderd de toepasselijkheid van de kantoorklachtenregeling zullen geschillen uit deze overeenkomsten uitsluitend worden beslecht voor de Nederlandse rechter.