Postbesteller valt op oprit woning; werkgever aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap

Postbesteller valt op oprit woning; werkgever aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap

tussenvonnis Rechtbank Utrecht 16 juni 2010

Op 26 januari 2005 is een postbesteller tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden een ongeval overkomen. Zij is tijdens het bezorgen van post te voet op of bij een oprit van een woning uitgegleden over een plak ijs of bevroren sneeuw. De postbesteller heeft blijvend letsel aan haar enkel en zal naar verwachting haar werkzaamheden niet meer kunnen hervatten. De postbesteller vordert dat de kantonrechter oordeelt dat TNT op grond van artikel 7:658 BW en/of 7:611 BW aansprakelijk is voor de schade die zij heeft opgelopen en de schade die zij als gevolg daarvan nog steeds lijdt.

De kantonrechter oordeelt als volgt. Voor het antwoord op de vraag of TNT heeft voldaan aan haar zorgplicht voor de gezondheid en veiligheid van haar werknemer (art. 7:658 BW) is van belang wat de weersomstandigheden waren. Vast staat dat geen sprake was van extreme weersomstandigheden. Het vroor licht, het was half tot zwaar bewolkt en er viel lichte neerslag, kortom ‘normaal Hollands winterweer’ waarbij algemeen bekend is dat het plaatselijk glad kan zijn. Gelet op deze alledaagse winterse omstandigheden behoefde TNT geen apart schoeisel of ijzertjes ter beschikking te stellen om het uitglijden te voorkomen. Van de postbesteller mocht verwacht worden dat zij met het gevaar van uitglijden bekend was. TNT mocht er dan ook vanuit gaan dat de postbesteller de – gezien de weersomstandigheden – vereiste mate van oplettendheid in acht zou (kunnen) nemen om het uitglijden te voorkomen. TNT is dan ook niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of TNT op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering. Het bezorgen van post brengt met zich dat de bezorger veel buiten loopt. Bij het winterweer als het onderhavige houdt (ook) het zich te voet begeven op de stoep een risico op vallen in. Het ongeval dat de bezorger overkomen is, is inherent aan de aard en inhoud van de werkzaamheden en de omstandigheden waaronder deze dienden te worden verricht. Letselschade, zoals dat van de postbesteller, is bovendien ingrijpend en heeft niet zelden blijvende gevolgen. Onder deze omstandigheden rust op TNT de verplichting om ten behoeve van haar postbesteller een deugdelijke verzekering af te sluiten om te voorkomen dat het risico op schade als de onderhavige volledig wordt afgewenteld op haar werknemer. Omdat TNT niet aan deze verplichting heeft voldaan is zij aansprakelijk voor de schade.

Voor de omvang van deze aansprakelijkheid is niet de schade die de postbesteller als gevolg van het ongeval lijdt en nog zal lijden bepalend, maar het bedrag dat haar op grond van een deugdelijke verzekering zou zijn uitgekeerd. De kantonrechter verwijst de zaak naar de rolzitting van 14 juli 2010, waar de postbesteller zich dient uit te laten over het bedrag dat haar zou zijn uitgekeerd indien TNT een deugdelijke en in redelijkheid van haar te vergen verzekering zou hebben.

Tip: Check bij letselschade van een werknemer in het verkeer ook altijd of de werkgever een behoorlijke verzekering heeft afgesloten. Arbeidsletsel is een vak apart!